Gå til innholdet
Sum:
kr 0,00
inkl. mva.

Åpenhetsloven

aktsomhetsvurdering

Ivaretagelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger A. FALKENBERG EFTF AS en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at FALKENBERG må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet FALKENBERG gjør for å sikre dette.

FALKENBERGs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. FALKENBERG ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler FALKENBERGs holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vår rutine her

Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Styret i FALKENBERG AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt daglig leder i FALKENBERG ansvar for FALKENBERGs etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har FALKENBERG utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører.

Spørsmål vedrørende FALKENBERGs etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til compliance@falkenberg.no
 

Forespørsel